Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του έργου, είναι μια συνήθης πρακτική που διασφαλίζει την άριστη λειτουργικότητα της νέας εγκατάστασης. Η διάρκεια αυτής της υπηρεσίας, καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

TOP