Μετά το πέρας των εργασιών, ο υπεύθυνος έργου της ALFA COOL HELLAS,  φροντίζει για την εκπαίδευση των υπευθύνων για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης, εξαρτάται από τους εκπαιδευόμενους και το εύρος των εφαρμογών που έχουν εφαρμοστεί στο έργο.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την εκπαίδευση που γίνεται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών, υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένων οδηγιών ή επανάληψης της συνάντησης.

 

TOP